Zorunlu Alan Dersleri

COMP 100 – BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Kredi: 3
Ön koşul:
Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Kontrol ifadeleri: şartlar, döngüler, yineleme. Dize düzenleme. Fonksiyonlar, özyineleme, ayrışma ve soyutlama. Demet, liste, sözlükler. Örtüşme, değişebilirlik, klonlama. Fonksiyonel programlama, lambda ifadeleri. Dosyalar. Nesneye yönelik programlama, sınıflar, kalıtım. Test, hata ayıklama, istisna yönetimi, program verimliliği.

COMP 106 – BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ İCİN AYRİK MATEMATİK
Kredi: 3
Ön koşul:

Mantık, matematiksel akıl yürütme, kümeler, fonksiyonların büyüme hızı, algoritma karmaşıklık analizi, sayı kuramı, matematiksel tümevarım, kombinatorik, yineleme, çıkaran fonksiyonlar, bağıntılar, çizgeler ve hesaplama modelleri konularını içeren bir giriş dersi.

MATH 106 – KALKÜLÜS I
Kredi: 3
Ön koşul:

Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L’Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

PHYS 101 – GENEL FİZİK I
Kredi: 3
Eş koşul: PHYS 101L ile birlikte alınmalı
Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton”un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

PHYS 101L – GENEL FİZİK I Lab
Kredi: 1
Eş koşul: PHYS 101 ile birlikte alınmalı
PHYS 101 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi. Mekanik üzerine deneyler.

COMP 132 – İLERİ PROGRAMLAMA
Kredi: 3
Ön koşul: COMP 100
İleri programlama teknikleri ve geniş ölçekli programlama. Türeme ve Tür Sıradüzenleri. Çok-biçimlilik. Nesne-Yönelimli Programlama. Kodların yeniden kullanımı. Görsel Kullanıcı Arayüzleri. İleri sınıf ve model kütüphaneleri. Alt seviye dillere giriş . İşaretçiler (göstericiler) ve referanslar. Kaynak yönetimi: Dinamik bellek atama, bellek yönetimi. Sanal fonksiyonlar.

MATH 107 – DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ
Kredi: 3
Ön koşul:
Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 203 – ÇOK DEĞİŞKENLİ KALKÜLÜS
Kredi: 3
Ön koşul: MATH 106 veya öğretim üyesi onayı
Çok değişkenli fonksiyonlar; Kısmi türev; Yönlü türev; Tam diferansiyel; Katlı integraller ve uygulamaları; Vektör analizi; Eğrisel ve yüzey integralleri; Green teoremi; Iraksaklık ve Stokes teoremi.

PHYS 102 – GENEL FİZİK II
Kredi: 3
Ön koşul: PHYS. 101 veya öğretim üyesi onayı ve PHYS 102L ile birlikte alınmalı
Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar

PHYS 102L – GENEL FİZİK Lab II
Kredi: 1
Eş koşul: PHYS 102 ile birlikte alınmalı
PHYS 102 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi.

COMP 201 – AYRIK HESAPLAMA YAPILARI
Kredi: 3
Ön koşul: COMP 132
Bu ders, C’yi kullanarak bilgisayar sistemlerinde ve makine programlarında kullanılan ilkelerin ve sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilere C dilinin temel konuları ve programların mikroişlemci düzeyinde nasıl oluşturulduğu ve yürütüldüğü hakkında derinlemesine bir bakış açısı ve programlama deneyimi sağlayan çok çeşitli konuları kapsar. Ele alınan konular: Bit işlemleri. Tamsayı gösterimleri, Tam sayı aritmetiği. Kayan nokta. Dizgiler, İşaretçiler ve Diziler. Fonksiyonlar, Yığıt ve Yığın. Yapılar. Programların makine düzeyinde gösterimleri., Bellek sıradüzeni, önbellekler, diskler ve yerel özellik. Kod eniyileme, ayıklama ve profilleme. Dinamik Bellek Atama. Statik bağlama. Nesne dosyaları, simgeler ve simge tabloları. Ortak kütüphaneler ile dinamik bağlama.

MATH 204 – DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Kredi: 3
Ön koşul: MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Birinci dereceden diferansiyel denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemler. Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Birinci dereceden doğrusal denklem sistemleri. Doğrusal olmayan denklemler ve sistemler: çözümlerin varlığı, tekliği ve kararlılığı. Fourier serileri ve kısmı diferansiyel denklemler.

COMP 202 – VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
Kredi: 3
Ön koşul: (COMP 106 veya INDR 201 veya (MATH 103 ve MATH 104)) ve COMP 132
Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.

COMP 291 – YAZ STAJI I
Kredi: 0
Ön koşul: ACWR 101
İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride  uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 205 – SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI
Kredi: 3
Ön Koşul: –
Bilgisayar donanım teknolojisi, sayısal donanım, Boole cebri, mantık fonksiyonları ve kapılar, doğal biçimler, Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi, Karnaugh haritalar, sayı sistemleri, tümleyen aritmetik, kombinezonsal devreler, toplayıcılar, giriş yol seçiciler, kodlayıcılar, çözücüler, üç-durumlu çıkışlar, ardışık mantık, iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri, ardışık devre tasarımı, saklayıcılar ve sayıcılar, algoritmik durum makinaları, programlanabilir mantık, merkezi işlem birimi, tasarım ve simülasyon çalışmaları.

ENGR 200 – MÜHENDiSLER iÇiN OLASILIK VE RASSAL DEĞiŞKENLER
Kredi: 3
Ön koşul: MATH 106 veya öğretim üyesi onayı
Olasılığa giriş, kümeler,  koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

MBGE 200 – BİYOLOJİYE GİRİŞ
Kredi: 3
Ön koşul:
Biolojinin ilkeleri; moleküler ve hücre biolojisi. Hücre yapısı ve görevlerine giriş. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giriş.

COMP 301 – PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Kredi: 3
Ön koşul: COMP 201 veya COMP 200
Programlama dillerinde yaklaşımlar ve kavramlar (C++, Java, Ada, List, ML, Prolog). Programların yapısal ve anlamsal özellikleri. Veri, tür, ve değişken  kavramları. Yordam ve parametre kavramları. Soyutlama, kalıtım.  Koşut zamanlılık. İşlevsel, nesneye yönelik, mantıksal dillerden örnekler.

COMP 302 – YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Kredi: 3
Ön koşul: (COMP 132 ve COMP 202) veya öğretim üyesi onayı
Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.

COMP 304 – İŞLETİM SİSTEMLERİ
Kredi: 3
Ön koşul: COMP 201
İşletim sistemleri kavramlarına giriş, süreç yönetimi, bellek yönetimi, görüntü bellek, giriş-çıkış ve aygıt yönetimi, dosya sistemleri, iş planlama, iş parçacığı, süreç senkronizasyonu, kilitlenme, kesinti yapıları, işletim sistemleri örnekleri.

COMP 305 – ALGORİTMALAR & KARMAŞIKLIK
Kredi: 3
Ön koşul: COMP 202 ve ENGR 200
İleri algoritma konuları ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Rasgele algoritmalar.  Fırsatçı algoritmalar. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Doğrusal programlama. giriş. NP-completeness kavramına giriş. İleri çizge algoritmaları. Turing makineleri ve hesaplama modelleri NP-complete indirgeme.

ELEC 305 – SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI LABORATUVARI
Kredi: 3
Ön Koşul: ELEC 205
Donanım betimleme dili, sayısal devre sentezi, kombinezonsal devreler, aritmetik devreler, ardışık sistemler, ardışık sistemler, bellek ve kontrol birimleri, bilgisayar örgütlenimi. Kullanıcı programlamalı kapı dizileri. Laboratuvar çalışması, tasarım projesi.

COMP 391 – YAZ  STAJI II
Credits: 0
Ön koşul: COMP 291 ve ACWR 106-102-103-104-105-107
Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride  uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

COMP 491 – BİTİRME PROJESİ I
Kredi: 4
Ön koşul: (COMP 202 ve COMP 302) veya öğretim üyesi onayı
Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

ENGR 493 – ÇOK DİSİPLİNLİ TAKIM ÇALIŞMASI DENEYİMİ
Kredi: 0
Ön koşul: –
Ortak çekirdek, alan seçmeli, yaz stajı ve mühendislik tasarımı dersleri kapsamında çok disiplinli takım çalışması deneyiminin raporlanması. Ana vurgu olan etkili bir çok-disiplinli takım çalışması deneyiminin yanı sıra yaşam boyu öğrenme ve güncel konular hakkında bilgi birikimi de raporlanır.

SCEN Group (En az 1 ders)

CHEM  104 – MÜHENDİSLİK İÇİN KİMYA
Kredi: 3.00
Genel kimyanın temelleri ve kuantum mekaniğe giriş, kimyasal bağlanma, moleküler yapı, maddenin halleri ve faz geçişleri, moleküller arası etkileşim, kimyasal denge, termodinamik / termokimya, asit-baz dengesi, malzeme kimyası ve spektroskopi

MBGE  411 – GENOM ANALİZİ VE BİYOBİLİŞİM
Kredi: 3.00
Prerequisite: MBGE 101 veya MBGE 200 veya CHBI 300
Genom verisinin analizi ve yorumlaması için gerekli genombilim ve biyobilişim alanlarının kapsamlı tanıtımı. Sekans verisinin üretilmesi ve ve saklanması. Farklı seviyelerdeki (DNA, mRNA ve protein) genom verisinin karmaşık biyolojik süreçleri araştırmada kullanımı. Yeni nesil dizileme teknolojileri ve bunlara ilişkin veri formatları, ham dizi verisinin derlenmesi ve haritalanması, gen tahminleme ve betimleme, trankriptomiks, fonksiyonel genomiks, genom evrimi, genom çaplı profilleme, filogenomiks ve popülasyon genomiği.

MATH  103 – KURAMSAL MATEMATİĞE GİRİŞ
Kredi: 3.00
Kümeler; mantık ve çıkarımlar; örneklerle ispat teknikleri; matematiksel tümevarım ve iyi sıralama; denklik bağıntıları; fonksiyonlar; kardinalite; sayılabilir ve sayılamaz kümeler.

MATH  303 – UYGULAMALI MATEMATİK
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH. 204 veya öğretim üyesi onayı
Vektör kalkülüsünün tekrarı; Fourier serileri ve Fourier dönüşümü; karmaşık değişkenli fonksiyonlar.

MATH  305 – SAYISAL ANALİZ
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH. 107 veya öğretim üyesi onayı
Doğrusal olmayan denklemler için sabit nokta iterasyonu ve Newton yöntemi, doğrusal denklemlerin ve en ufak kare problemlerinin direk çözümü, simetrik pozitif belirgin ve sınırlı matrisler, doğrusal olmayan denklem sistemleri, simetrik özdeğer problemi için QR algoritması, Lagrange ve Hermite aradeğerlemeleri, sonsuz normuna göre yaklaşık polinom temsilleri ve Chebyshev polinomları, 2 normuna göre yaklaşık temsil ve dik polinomlar, sayısal türev, sayısal integral için Newton-Cotes ve Gauss kareleme yöntemleri.

MATH  320 – DOĞRUSAL CEBİR
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH. 107 veya öğretim üyesi onayı
Sonlu boyutlu gerçel ve karmaşık vektör uzayları, vektör uzaylarının tabanları, doğrusal dönüşümler, eşlenik uzaylar, ikili formlar, öz eşlenik ve üniter dönüşümler, öz değer problemleri, doğrusal dönüşümlerin doğal gösterimi, tensörler.

MATH  401 – KOMPLEKS ANALİZ
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH. 301 veya öğretim üyesi onayı
Karmaşık sayılar ve fonksiyonlar; üstel ve trigonometrik fonksiyonlar; sonsuz seriler ve çarpımlar; karmaşık fonksiyonların limitleri, sürekliliği ve türevleri; Cauchy teoremi; Taylor ve Laurent serileri; konformal dönüşümler.

MATH  404 – ÇİZGE KURAMI
Kredi: 3.00
Çizge kuramının temel kavramları; ağaçlar; çizgelerde esleşmeler, bağlantılılık ve düzlemsellik; çizge ve yönlü çizge boyamaları; Hamilton çemberleri; matroidler

MATH  407 – KOMBİNATORYEL ANALİZ
Kredi: 3.00
Çizgeler; matroidler; sıralı kümeler; kafesler; parçalamalar; kodlar ve blok tasarımları gibi sonlu veya ayrık sistemlerde sayma, yapı ve optimizasyon problemleri.

MATH  408 – OYUNLAR KURAMI
Kredi: 3.00
Yaygın formdaki oyunlar; basit ve davranışsal stratejiler; normal form, karışık stratejiler, denge noktaları; koalisyonlar, karakteristik fonksiyon formu, yerine atama ve çözüm kavramları; ilgili konular ve uygulamaları.

PHYS  201 – MEKANİK
Kredi: 3.00
Ön koşul: (PHYS. 101 ve MATH. 204) veya öğretim üyesi onayı
Vektörler ve matrisler. Ortogonal dönüşümler. Mekanik sistemlerin numeric simulasyonları ve animasyonları.  Parçacıkların kinematiği ve dinamiği. Newton hareket yasaları.Korunum yasaları. Salınımlar. Merkezcil kuvvetler. Merkezcil bir kuvvet alanında yörüngeler ve saçılma. Gezegen hareketi. Eylemsiz referans sistemleri. Potansiyel teorisi.  2-cisim problemi.

PHYS  205 – GENEL FİZİK III
Kredi: 4.00
Ön koşul: PHYS. 101 veya öğretim üyesi onayı
Periyodik hareket, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, ses ve duyma, sıcaklık ve ısı, maddenin ısıl özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu. Laboratuar çalışmaları.

PHYS  206 – GENEL FİZİK IV
Kredi: 4.00
Ön koşul: PHYS. 102 veya öğretim üyesi onayı
Işığın doğası ve yayılımı, geometrik optik ve optik araçlar, girişim, kırınım, görecelik kuramı, fotonlar, elektronlar ve atomlar, parçacıkların dalga doğası, kuantum mekaniği, atomik yapı, moleküller ve yoğun madde, nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji. Laboratuar çalışmaları.

PHYS  403 – KATI HAL FİZİĞİ
Kredi: 4.00
Ön koşul: PHYS. 102 veya öğretim üyesi onayı
Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi  yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar.